W 1998 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2004 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce za rozprawę: „Uwarunkowania swobody działania polityka”.

15 czerwca 2016 r. otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, na podstawie uchwały Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego -tytuł osiągnięcia naukowego: „Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce”.

recenzja prof. Alfreda Lutrzykowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu........link

recenzja prof. Marka Barańskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.........link

recenzja prof. UW Jolanty Itrich-Drabarek z Uniwersytetu Warszawskiego........link

Postępowanie habilitacyjne na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów........link

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC I OSIĄGNIĘĆ:

LINK do publikacji wyszczególnionych w Polskiej Bibliografii Naukowej

Wykaz opublikowanych prac naukowych, osiągnięcia dydaktyczne, współpraca naukowa, popularyzacji nauki

 Monografie:

 1. Sebastian Kozłowski, Swoboda działania polityka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, ss. 190.
 2. Sebastian Kozłowski, Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ss. 398.

Publikacje naukowe w czasopismach:

 1. S. Kozłowski, Co daje demokracja? Dylemat swobody działania polityków samorządowych, „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych” 2003, nr 12, s. 12-15.
 2. S. Kozłowski, Dialektyczny model swobody działania polityka [w:] T. Klementewicz (red.), Współczesne Teorie Polityki - od logiki do retoryki, „Studia Politologiczne” 2004, nr 8, s. 172-193.
 3. S. Kozłowski, Wybitność i niezależność w ujęciu deterministycznym, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Rozumienia polityki, „Studia Politologiczne” 2009, nr 14, s. 84-105.
 4. S. Kozłowski, Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, „Studia Politologiczne” 2010, nr 17, s. 129-146.
 5. S. Kozłowski, Samorządowa wspólnota terytorialna - innowacja negatywna transformacji ustrojowej w Polsce [w:] S. Sulowski (red.), Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, „Studia Politologiczne” 2011, nr 20, s. 41-68.
 6. S. Kozłowski, Immunitet jako przedmiot dyskusji o przywilejach parlamentarzystów, [w:] O. Annusewicz (red.), Zarządzanie wizerunkiem w polityce, „Studia Politologiczne”, 2017, nr 45, s. 254-275.

 Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych:

 1. S. Kozłowski, Polityka jako tworzenie historii i historyczna konieczność, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 81-96.
 2. S. Kozłowski, Polityka jako boski plan i wyraz bożej woli, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 85-92.
 3. S. Kozłowski, Paradoks łączenia woluntaryzmu z fatalizmem, [w:] M. Karwat (red.) Paradoksy polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 218-232.
 4. S. Kozłowski, Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 32-44.
 5. S. Kozłowski, Wyzwania dla młodych polityków - pola manewru, [w:] B. Gołębiowski (red.), Dylematy nie tylko młodych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego, Warszawa 2008, s. 51-58.
 6. S. Kozłowski, Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji (wydanie rozszerzone), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 41-54.
 7. S. Kozłowski, Transformation in Poland as Positive and Negative Innovation, [w:] 
  J. Błuszkowski, S. Sulowski (red.), Dilemmas of Polish Transformation
  , Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 33-48.
 8. S. Kozłowski, Legitymizacja i upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, [w:] J. Garlicki (red.), Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 238-271.
 9. Ekspertyza: „Immunitet - potrzeba czy przywilej” – ekspertyza/referat do debaty pod patronatem Marszałka Sejmu RP (03.10.2013, Sejm RP, Warszawa)
 10. Recenzja książki: Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolitologiczna, [w:] S. Sulowski (red.), Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, „Studia Politologiczne”, 2011, nr 20, s. 345-347.
 11. Recenzja książki: Bogusława Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, [w:] J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne, „Studia Politologiczne”, 2012, nr 24, s. 218-222.
 12. Recenzja wydawnicza: M. Tobiasz (red.), Antynomie i paradoksy współczesnej Demokracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.
 13. S. Kozłowski, Założenia do identyfikacji przeszkód instytucjonalizacji samorządu lokalnego w Polsce, [w:] S. Faliński, J.P. Gieorgica (red.), Geneza, kształt i przemiany samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 roku, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2017, s. 103-125.
 14. S. Kozłowski, Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej, [w:] K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2017, s. 71-84.
 15. Recenzja wydawnicza: A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2017.
 16. S. Kozłowski, Meandry reform samorządu lokalnego w Polsce, [w:] E. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.), Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 231-263.
 17. S. Kozłowski, Dylematy organizacyjne samorządu Warszawskiego w świetle wyzwań metropolitarnych, [w:] A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz, F. Nalikowski, Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2017, s. 161-170.

   

 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach:

 1. „Dylematy nie tylko młodych” – 2004, badanie statutowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego pod kierownictwem prof. dr hab. B. Gołębiowskiego - członek zespołu badawczego
 2. „Wybory 2006 – badanie wzajemnych oczekiwań wyborców i samorządowców”-, 2006, badanie opinii społecznej, przeprowadzone przy współudziale Centrum Badań Marketingowych INDICATOR i Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej - kierownik projektu
 3. „Samorząd 2007 – ocena poziomu wdrażania projektów na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego”, 2007, badanie opinii społecznej, przeprowadzone przy współudziale Centrum Badań Marketingowych INDICATOR i Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie - kierownik projektu
 4. „Legitymizacja transformacji i sytemu politycznego w Polsce”, 2012-2014, badanie statutowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr hab. J. Garlickiego, opracowanie części „Legitymizacja i upodmiotowienie organizacyjne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce” - członek zespołu badawczego
 5. „Proces upodmiotowienia organizacyjnego samorządu lokalnego w Polsce wobec przeszkód społeczno-politycznych po 1989 roku”, 2012-2015, badanie własne, sfinansowane ze środków Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - kierownik projektu

 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

 1. „Wyzwania dla młodych polityków – pola manewru”, „Dylematy nie tylko młodych”, konferencja Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki (Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004 r., - referat
 2. „Stosunki Bliski Wschód – Europa i rola młodzieży w zbliżaniu się dwóch kultur”, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet w Benghazi, Benghazi, Libia, 2005 r., - referat wprowadzający i  podsumowanie dyskusji
 3. „Transgresyjna rola młodzieży w kształtowaniu światowych przemian”, International Youth  Forum held in conjuction with second annual Libyan Youth Forum,  konferencja zorganizowana przez National Organization of Libyan Youth, Benghazi, Libia, 2007 r., - referat
 4. „Immunitet - potrzeba czy przywilej”, debata ekspercka pod patronatem i z udziałem marszałka Sejmu RP, Warszawa, 2013 r., - referat wprowadzający przygotowany na zamówienie Kancelarii Sejmu RP
 5. „Finansowanie partii politycznych”, debata ekspercka pod patronatem i z udziałem marszałka Sejmu RP, Warszawa, 2013 r., - wystąpienie eksperckie
 6. „Samorząd terytorialny kontra społeczeństwo obywatelskie. Problemy z partycypacją”, seminarium Instytutu Aktywności Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 2013 r., - wystąpienie eksperckie
 7. „Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy” cykl 7 konferencji (Płock, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki, Radom, Siedlce, Żyrardów, Warszawa) 2014 r., - wygłoszenie referatów wprowadzających do prezentacji projektu
 8.  „Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej", „Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania" - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek, 2016 r., - referat
 9. „Dylematy organizacyjne samorządu warszawskiego w świetle wyzwań metropolitarnych", „Miasta przyszłości. w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju" - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek, 2017 r., - referat
 10. „Społeczno-gospodarcze problemy we współczesnej debacie publicznej", „Oblicza współczesnego patriotyzmu – kształtowanie postaw obywatelskich”, Konferencja naukowa (PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017 r., - wykład
 11. Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Nauk Politycznych im. Ho Chi Minh z Wietnamu zorganizowane przez INP UW - sesja robocza pod hasłem: „Demokracja w Polsce – system polityczny III RP” oraz „Problem sprawowania władzy i grupy interesów”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2017 r., - uczestnik dyskusji (omówienie skutków transformacji systemowej w Polsce i przebiegu reformy samorządowej)
 12. „Wpływ zachodnich inspiracji partycypacyjnych na samorząd lokalny w Polsce”, „Międzynarodowe relacje samorządu terytorialnego. I Forum Samorządowe”, Konferencja naukowa Katedry Administracji i Zarządzania Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Chlewiska, 2017 r., - referat

 

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:

Projekt: „Lwów w Warszawie 2012” – seria spotkań z udziałem studentów z Lwowa nt. sytuacji politycznej na Ukrainie, pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - współorganizator projektu  Koła Naukowego „Ars Politica” - konsultant naukowy, uczestnik dyskusji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012 r.

Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych: 

 1. „Wpływ demokracji na stosunki między państwami”, debata, 2006 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -organizator wizyty studentów z Uniwersytetu w Benghazi (Libia) oraz debaty z udziałem koła Naukowego „Ars Politica” UW
 2. „Po co lustracja ?” z udziałem gościa specjalnego ks. Tadeusza Isakowicza– Zaleskiego, debata, 2007 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, -organizator debaty z udziałem koła Naukowego „Ars Politica” UW
 3. Konferencja Jubileuszowa z okazji 40 rocznicy Instytutu Nauk Politycznych, 2007 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -współorganizator, organizacja prezentacji publikacji i wystawy dorobku pracowników naukowych INP UW
 4. I Ogólnopolski Kongres Politologii: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, 2009 r, Uniwersytet Warszawski, Warszawa -współorganizator, organizacja prezentacji publikacji i wystawy dorobku pracowników naukowych INP UW
 5.  „Akademia Młodych Liderów” Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, 2008-2009 r., Warszawa -uczestnik warsztatów eksperckich
 6. „Kommunalpolitik erfolgreich gestalten”, seminarium zorganizowane przez Fundację Friedricha Eberta, 2010 r., Warszawa -uczestnik warsztatów i dyskusji
 7. „Strategie rozwoju Unii Europejskiej”, konferencja, 2010 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa -uczestnik
 8. „Modernizacja Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy”, konferencja, 2011 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa -uczestnik
 9. „Prezydencja Polski w Radzie UE – aspekty polityczne i społeczne”, konferencja,2011 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -uczestnik
 10.  „Changes (?) in the UK”, seminarium naukowe współorganizowane przez KN „Ars Politica” i KN „five o’clock”, 2011 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -konsultant naukowy, współorganizator w charakterze opiekuna naukowego KN „Ars Politica”
 11. „Chiny: zmiany za wielkim murem?”, konferencja, 2012 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -współorganizator konferencji Koła Naukowego „Ars Politica”, konsultant naukowy
 12.  „QUO VADIS, OPOZYCJO?'”, debata  z udziałem Jana Dziedziczaka, Armanda Ryfińskiego, Tadeusza Iwińskiego i Arkadiusza Mularczyka, 2012 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -współorganizator konferencji Koła Naukowego „Ars Politica”, konsultant naukowy
 13.  „Ideologia w wewnętrznej i zewnętrznej polityce Korei Północnej”, seminarium naukowe, 2012 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -współorganizator seminarium Koła Naukowego „Ars Politica”, konsultant naukowy
 14. „Chiny: wczoraj, dziś, jutro” seminarium naukowe dot. przyszłości politycznej Chińskiej Republiki Ludowej, 2012 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa
   - współorganizator seminarium Koła Naukowego „Ars Politica”, konsultant naukowy
 15. „Ta strona uważa, że w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP powinny być stworzone jednomandatowe okręgi wyborcze”, debata oksfordzka, 2013 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa -współorganizator debaty Koła Naukowego „Ars Politica”, konsultant naukowy
 16.  „Wyzwania, szanse i perspektywy projektów badawczych w naukach politycznych", konferencja 2014 r., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Radziejowice -uczestnik dyskusji
 17. „Samorząd terytorialny w Polsce - reforma czy kontynuacja", konferencja, 2014 r., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa -ekspert, konsultant naukowy Koła Naukowego „Ars Politica” w zakresie przygotowania badań empirycznych, z których wnioski zaprezentowano na konferencji, uczestnik dyskusji
 18. „Kierunki badań a student na rynku pracy”, konferencja naukowa – III forum naukowe, 2015 r., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Supraśl
 19. „Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania" - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2016 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek - uczestnik dyskusji
 20. „Miasta przyszłości. w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju" - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2017 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek - uczestnik dyskusji
 21. „WNPiSM UW – wyzwania naukowe, dydaktyczne, organizacyjne" Konferencja Naukowa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 r., Korzecko k. Chęcin - uczestnik
 22. „Kryteria oceny programowej PKA. Akredytacja i jakość kształcenia" - V forum naukowe pracowników INP UW, 2017, Sierpc - uczestnik
 23. Oblicza współczesnego patriotyzmu – kształtowanie postaw obywatelskich”, Konferencja naukowa (PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, Warszawa - uczestnik dyskusji
 24. Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Nauk Politycznych im. Ho Chi Minh z Wietnamu zorganizowane przez INP UW - sesja robocza pod hasłem: „Demokracja w Polsce – system polityczny III RP” oraz „Problem sprawowania władzy i grupy interesów”, Uniwersytet Warszawski, 2017, Warszawa - uczestnik dyskusji
 25. „Międzynarodowe relacje samorządu terytorialnego. I Forum Samorządowe”, Konferencja naukowa Katedry Administracji i Zarządzania Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Chlewiska, 2017 r., - uczestnik dyskusji 

 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:

 1. Organizacja prezentacji publikacji i wystawy dorobku pracowników naukowych INP UW na Konferencji Jubileuszowej z okazji 40 rocznicy Instytutu Nauk Politycznych, 2007 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 2. Organizacja prezentacji publikacji i wystawy dorobku pracowników naukowych INP UW na I Ogólnopolskim Kongresie Politologii: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie,2009 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 3. Udział w organizacji Konferencji Jubileuszowej z okazji 50 rocznicy Instytutu Nauk Politycznych -„Nauka o polityce wobec kryzysu władzy i demokracji”, 2017 r. - udział w komitecie organizacyjnym oraz opracowanie broszury informacyjnej o historii i aktualnej działalności INP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora UW, 2004, za rozprawę doktorską „Uwarunkowania swobody działania polityka”
 2. Nagroda Dziekana WDiNP UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, za publikację „Swoboda działania polityka”
 3. Nagroda Dziekana WDiNP UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, za działalność organizacyjną
 4. Nagroda Dziekana WDiNP UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, za znaczące osiągnięcia w działalności organizacyjnej

 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:

 1. 2005-2010 r. koordynator projektu nawiązania współpracy z libijskimi ośrodkami naukowymi, uniwersytetami w Benghazi (Garyounis) i Garyan oraz Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Europejsko-Afrykańskiego Stowarzyszenia Przyjaźni, Współpracy i Rozwoju „EURO-AFRYKA”, - współorganizator spotkań wyjazdowych pracowników naukowych, dziennikarzy i studentów w Polsce i w Libii.
 2. 2006-2007 V-ce prezes Europejsko-Afrykańskiego Stowarzyszenia Przyjaźni, Współpracy i Rozwoju „EURO-AFRYKA”, -kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami.
 3. 2007 - Kierownik projektu: „Zapotrzebowanie małych firm na usługi poszczególnych banków” - badanie opinii społecznej, przeprowadzone przy współudziale Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
 4. 2007 - Kierownik projektu: „Zapotrzebowanie dużych firm na usługi poszczególnych banków” - badanie opinii społecznej, przeprowadzone przy współudziale Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Udział w zespołach redakcyjnych czasopism:

Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych”, ISSN 1234-6705, 2004 r.

 Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP)
 2. Członek Pracowni Zachowań Politycznych Polaków w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki:

1. Opracowanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych, podyplomowych) na Uniwersytecie Warszawskim od 1998 r. (kierunki: politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd terytorialny i polityka regionalna, europeistyka, stosunki międzynarodowe):

 • Swoboda i skuteczność działania polityka (przedmiot autorski, fakultatywny)
 • Socjologia ogólna (prowadzący zajęcia dydaktyczne od 1998 r., koordynator dydaktyczno-organizacyjny 2005-2011, autor programu wykładu, autor programu konwersatorium)
 • Społeczeństwo polskie – historia i współczesność (współautor części współczesnej programu przedmiotu – konwersatorium wprowadzonego do nauczania na kierunku Politologia INP, UW od roku akademickiego 2012/2013)
 • Wiedza o kulturze (autor programu konwersatorium prowadzonego od roku akademickiego 2013/2014)
 • Społeczno-kulturowe aspekty życia publicznego (autor programu konwersatorium wprowadzonego od roku akademickiego 2014/2015)
 • Promocja i marketing w jednostkach samorządu terytorialnego (autor programu konwersatorium)
 • Polityka medialna samorządu terytorialnego (autor programu konwersatorium)
 • Społeczeństwo obywatelskie – teoria i praktyka (autor programu konwersatorium)
 • Teoria polityki (autor programu wykładu)
 • Metody i techniki badań życia politycznego
 • Socjologia polityki
 • Nauka o państwie

2. 2008 – Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat „Polityka” (luty 2008) w ramach Akademii Europejskiej prof. Dariusza Rosatiego (zamawiający: Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego)

3. 2013 – Wykład w Brwinowie na zaproszenie burmistrza miasta, (Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza),  spotkanie z młodzieżą organizowane przez Ośrodek Kultury w Brwinowie w ramach Salonu Kultury Politycznej, wykład: „Funkcjonowanie samorządu”.

4. 2013 – Wykład wygłoszony i zarejestrowany audiowizualnie, upowszechniony w Internecie (kanał YouTube) pt. „Filozoficzny rodowód koncepcji społeczeństwa obywatelskiego”, w ramach akcji „Kwadrans do matury z WOS-u”, przygotowanej przez Instytut Nauk Politycznych UW.

5. 2010 – opracowanie programu i realizacja zajęć dydaktycznych „Ruchy społeczne” w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 (zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

6. 2010 – opracowanie programu i realizacja zajęć dydaktycznych „Społeczno-polityczne problemy wielokulturowości” w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”,  współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 (zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

7. 2010 – opracowanie programu i realizacja zajęć dydaktycznych „Komunikacja w biznesie” w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 (zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

8. 2010 – opracowanie programu i realizacja zajęć dydaktycznych „Wystąpienia publiczne – sztuka perswazji” w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”,  współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 (zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

9. 2009 – opracowanie programu i realizacja zajęć dydaktycznych „Socjologia władzy lokalnej” w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 (zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

Opieka naukowa nad studentami:

 1. Opiekun koła naukowego „Ars Politica” na Uniwersytecie Warszawskim od 2004 r. Misją koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu nauk politycznych w szeroko pojętym środowisku akademickim i politycznym. Członkowie koła zainteresowani są realizacją badań społecznych, zdobywaniem doświadczeń i pogłębianiem swojej wiedzy, mają sposobność uczestniczenia w profesjonalnych kursach i szkoleniach oraz udziału w konferencjach naukowych, programach publicystycznych i debatach politycznych.
 2. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:

 1. Ekspertyza „Immunitet - potrzeba czy przywilej”, opracowana na zamówienie Kancelarii Sejmu RP w 2013 r.
 2. Komentarz do badań SMG KRC: „Czas wolny. Preferencje i wpływ środków finansowych na sposób spędzania wolnego czasu”, (listopad 2007) oraz badań CBOS: „Co Polacy robią w czasie wolnym” (sierpień 2006), zamawiający: Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.
 3. Ekspertyza pt. „Poprawa jakości życia Polaków poprzez zmianę relacji międzyludzkich” (maj 2009), zamawiający: Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.
 4. Przygotowanie i opracowanie wyników badań empirycznych: „Strategiczne uwarunkowania SDPL i CENTROLEWICY w świetle wyborów do Parlamentu Europejskiego. Badania empiryczne (maj 2009), zamawiający: Socjaldemokracja Polska SDPL
 5. Opracowanie i wygłoszenie prezentacji podczas 7 konferencji upowszechniających projekt: „Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwiecień 2014), zamawiający: ECORYS Polska Sp. z o.o.

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:

Przeprowadzenie konsultacji dotyczących metodologii badań z oferentami w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru podwykonawców badań w ramach projektu: „Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (styczeń 2010), podmiot organizujący i zamawiający: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Inne funkcje i osiągnięcia:

 1. Od 2008 r. Członek Komisji Bibliotecznej przy Radzie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW – przedstawiciel Instytutu Nauk Politycznych
 2. 2005 (luty) - Organizator w Ministerstwie Zdrowia (jako szef gabinetu politycznego ministra), pierwszego w Polsce wysłuchania publicznego (public hearing) w sprawie propozycji liberalizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 3. 2005-2012 Koordynator ds. przygotowywania corocznego wykazu publikacji pracowników INP do celów sprawozdawczych (zgodnie ze standardami i procedurami stosowanymi przez Polską Komisję Akredytacyjną) i przygotowywanie wykazów osiągnięć naukowych pracowników (publikacje i udział w konferencjach) dla Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych.
 4. 2005-2011 Koordynator dydaktyczno-organizacyjny nauczania przedmiotu „Socjologia Ogólna” w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych, WDiNP UW
 5. 2006-2008 członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW
  2006-2008 członek (przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych) Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 6. 2011, 2013 – członek oraz przewodniczący komisji rekrutacyjnych Instytutu Nauk Politycznych na studia II stopnia
 7. 2010, 2014 – członek komisji rekrutacyjnej w INP na kierunku: politologia (studia I i II stopnia), bezpieczeństwo wewnętrzne politologia (studia I i II stopnia), studia euroazjatyckie (studia II stopnia)
 8. 2007 r. – koordynacja wsparcia informacyjnego i organizacyjnego dla prof. Antoniego Sułka w przygotowaniu danych o Instytucie Nauk Politycznych do publikacji: „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii” Warszawa 2007
 9. 1999 – Dyplom poświadczający zdanie egzaminu dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
 10. 2013 - Certyfikat Instytutu Rachunkowości i Podatków, potwierdzający ukończenie szkolenia na temat: „Zarządzanie ryzykiem”. Projekt METROPOLIS, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. 2013 – Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia: „Planowanie strategiczne na szczeblu dzielnicy/gminy – partycypacyjne tworzenie dokumentów operacyjnych”. Szkolenie w ramach projektu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 12. Od 2005 r., autor ponad 100 artykułów i felietonów w prasie samorządowej, lokalnej
 13. Od 2011 r. koordynator ds. ryzyka w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
 14. 2014 r. – koordynator realizacji I Budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ
 15. Od 2015 r. ekspert uprawniony do udziału w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (certyfikat Ministerstwa Rozwoju potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkoleń: 1. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, 2. Kwalifikowalność wydatków, 3. Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach POWER, 4. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami, 5. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS, 6. Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowanie uczestników, 7. Pomoc publiczna, 8. Realizacja projektów w partnerstwie, 9 Zatrudnienie i rynek pracy, 10. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi, 11. Edukacja)
 16. Od 2017 r. ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
 17. Od 2017 r. członek Komisji Konkursowej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW do rozstrzygania konkursów na stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Nauk Politycznych
 18. Od 2017 r. pełnomocnik Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW do spraw współpracy z pracodawcami